Hacked By Moroccan Fox
#JeSuisAli
#WasBurnedAlive

כל אשמה להרוג את התינוק הזה, חזר Moatasem ולא גיל, ולא את חייהם של הערבים, מה לנו חוץ ממך, אדוני, אפשר ציונים .. 

#WasBurnedAlive לייסר את זה כבר שרפה לפני. אוי, אלוהים, אתה עזר לנו וחשבנו שלבנו למות יותר
 
הציונים לא להפסיק לשרוף את התינוק, אבל עזבו את המילה "נקמה" מתמכרים בלום של שנאה, אלוהים שרפה את לבם ואת ידיהם


אתה עושה את זה, מודפס על בגידה ושפלה, לבקש מאלוהים להראות לנו לשמוח בהם ימים על ידי אוניטריים

אשרוף אותך כHrguetm לבם של מוסלמים, גם לבכות הוסר למוסלמי Opkytm

לך תזדיין ישראל

כפי שאתה תיקח נקמה מהילד תם הגיב מהרה :)

[#] Greets : Palestine | All Muslims